નવા વર્ષની સુભકામનાઓ

હર એક દિવસ એક નવો આનંદ
હર એક પ્રહર એક નવો ઉત્સાહ |
એક નવું વર્ષ, ફરી એક નવી ઉમંગ
સર્વે ના જીવન માં લાવે પ્રેમ નો પ્રવાહ |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s