એક જમાનો

એક જમાનો ગુજરી ગયો
જીવન નો અફસાનો ગુજરી ગયો ।
હજી કાલે તો જીવન રમત ની વાત હતી
આજે જીવન માં રમત થાઈ છે ।
કદાચ આ શૈલી ને
જીવન કહેવાય છે ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s