દ્રષ્ટિ 

મારી દ્રષ્ટિ 
અને ભગવન ની બનાવેલ શ્રુષ્ટિ માં 
એટલો જ ફેર રહયો
દ્રષ્ટિ દમન ન જોઈ શકી 
શ્રુષ્ટિ અમન ન જોઈ શકી । 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s