પર્યુષણ મહાપર્વ

કરો,
પાપ નું નિવારણ પશ્ચાતાપ થી
અને હૃદય નું નિવારણ મહામંત્ર ના જાપ થી ।

ચૂકાય નહિ, મુકાય નહિ
એવો અવસર આવ્યો છે ફરી વાર
આ પર્યુષણ મહાપર્વ ની મહિમા અપરંપાર ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s